Mijn Oefening kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mijnoefening.nl, danwel de app van Mijn Oefening, geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een therapeut of ander gediplomeerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst uw therapeut en/of (huis)arts. Mijn Oefening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende of verband houdende met het raadplegen en het gebruik van www.mijnoefening.nl danwel de app van Mijn Oefening.

De informatie die u op www.mijnoefening.nl en de app van Mijn Oefening vindt wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het kan mogelijk zijn dat de informatie die op www.mijnoefening.nl danwel de app van Mijn Oefening wordt vermeld onjuist of onvolledig is. Content of delen van www.mijnoefening.nl en de app van Mijn Oefening mogen niet zonder toestemming van Mijn Oefening worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

www.mijnoefening.nl en de app van Mijn Oefening kunnen links of referenties naar andere websites bevatten. Mijn Oefening is niet verantwoordelijk voor informatie getoond op deze website.